Skip to main content

Gearfettingen fan alle lêzingen

Yn ús Gearfettingenboek (Book of Abstracts) kinne jo yn 't foar - of nei ôfrin - alle gearfettingen lêze fan de lêzings en posterpresintaasjes op it twadde Frisian Humanities kongres. 

It boek is yndield yn fjouwer 'haadstikken':

  1. De gearfettingen fan de presintaasjes fan de haadsprekkers;
  2. De sesjes mei meardere sprekkers op ien deidiel;
  3. De ûndersyksgearfettingen fan yndividuele ûndersikers
  4. De ûndersyksgearfettingen dy't hearre by de posterpresintaasjes. 

Alle lêzings hawwe in nûmer krigen. Dit nûmer korrespondearret mei it nûmer yn it programma.

Lykas yn it programma, kinne ek yn it gearfettingenboek wizigings trochfierd wurde (oanfollings, korreksjes).
De lêste update is fan: 17 augustus 2022.

>> Iepenje it Gearfettingenboek (Book of Abstracts) (pdf)

Hawwe jo hjir noch in fraach oer? Nim dan kontakt mei ús op.