Skip to main content

Kontakt

It organisaasjekomitee fan de Konferinsje fan de Fryske Geasteswitenskippen is te berikken fia de kontaktgegevens fan de Fryske Akademy yn Ljouwert.

Besikersadres

Doelestrjitte 8
8911 DX Ljouwert
(Nederlân)

Postadres

Fryske Akademy
T.a.f. Conference on Frisian Humanities
Postbus 54
8900 AB Ljouwert
(Nederlân)

Telefoan (resepsje)

+ 31 (0) 58 213 14 14

E-mail

info@frisianhumanities.frl