Skip to main content

Organisaasjekomitee

Ut namme fan fiif de partnerynstituten nûgje wy jo graach út foar de twadde Konferinsje fan de Fryske Geasteswittenskippen (Frisian Humanities) yn Ljouwert fan 14 - 16 septimber 2022.

Wy dogge ús bêst om in nijsgjirrich programma gear te stallen mei in stikmannich ynspirearjende sprekkers, ynteraktive paneldiskusjes en útdagende presintaasjes. De konferinsje sil plakfine yn it Westcord WTC Leeuwarden, in konferinsjelokaasje mei poerbêst iten en drinken en in hotel dêr 't jo jo gau thúsfiele.

De organisaasjepartners fan de twadde Konferinsje fan de Fryske Geasteswittenskippen: