Skip to main content

Wittenskiplik komitee

 

Alle ûndersyksgearfettingen, posters en útstellen foar workshop wurde soarchfâldich beoardiele (peer-review) troch in wittenskiplik komitee. Yn alfabetyske oarder, de leden fan it wittenskiplik komitee fan de twadde Conference on Frisian Humanities binne:

 • Catherine van Beuningen - Hogeschool van Amsterdam
 • Alderik Blom - Universiteit Marburg
 • Matt Coler - University of Groningen/ Campus Fryslân
 • Régine Croes - Instituto Pedagogico Arubano
 • Joana Duarte - NHL Stenden University of Applied Sciences
 • Lisa Gaikhorst - Universiteit van Amsterdam
 • Simon Halink - Fryske Akademy
 • Henk van den Heuvel - CLST, Radboud Universiteit
 • Eric Hoekstra - Fryske Akademy
 • Nelleke IJssennagger - Fryske Akademy
 • Anne Merkuur - Fryske Akademy
 • Laura Nap - NHL Stenden University of Applied Sciences
 • Shekhar Nayak - UG/Campus Fryslân
 • Jonathan Roper - University of Tartu
 • Ronald Schumann - Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
 • Hans Van de Velde - Fryske Akademy, Universiteit Utrecht
 • Gunther de Vogelaer - Universiteit Münster