Wittenskiplik komitee

Alle ûndersyksgearfettingen, posters en útstellen foar wurkwinkels binne soarchfâldich beoardiele (peer-review) troch in wittenskiplik komitee. Yn alfabetyske oarder, de leden fan it wittenskiplik komitee fan de twadde Conference on Frisian Humanities wiene:

- Catherine van Beuningen - Hogeschool van Amsterdam
- Alderik Blom - Universiteit Marburg
- Matt Coler - University of Groningen/ Campus Fryslân
- Régine Croes - Instituto Pedagogico Arubano
- Joana Duarte - NHL Stenden University of Applied Sciences
- Lisa Gaikhorst - Universiteit van Amsterdam
- Simon Halink - Fryske Akademy
- Henk van den Heuvel - CLST, Radboud Universiteit
- Eric Hoekstra - Fryske Akademy
- Nelleke IJssennagger - Fryske Akademy
- Anne Merkuur - Fryske Akademy
- Laura Nap - NHL Stenden University of Applied Sciences
- Shekhar Nayak - UG/Campus Fryslân
- Jonathan Roper - University of Tartu
- Ronald Schumann - Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
- Hans Van de Velde - Fryske Akademy, Universiteit Utrecht
- Gunther de Vogelaer - Universiteit Münster

De organisaasje is dizze minsken fan it komitee tige tankber foar harren ynset.

Yntusken hawwe alle wittenskippers dy't wat ynstjoerd hiene berjocht krigen fan de organisaasje. 
Ynkoarten wurdt it tiidskema bekend makke.