Twadde konferinsje fan de Fryske geasteswittenskippen

Wy nûgje jo fan herte út foar de twadde konferinsje fan de Fryske geasteswittenskippen, dat plakfine sil fan 13 tot 16 septimber 2022 yn Ljouwert. 

De organisaasje fan dit evenemint leit by de Fryske Akademy, it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens, it NHL Stenden Lektoraat Meartaligens & Geletterdheid, de RuG Learstoel Fryske Taal en Letterkunde en de ôfdieling Language, Technology and Culture fan RuG/Campus Fryslân.

Op dizze webside fine jo (ynkoarten) alle ynformaasje oer it kongres, de lokaasje, it programma ensafh.